கனவுகள் - வியக்க வைக்கும் உண்மைகள்

posted Dec 22, 2011, 9:59 AM by Sathiyaraj Thambiaiyah
1 . பார்வையற்றவர்களுக்கும் கனவு வரும்

2 . நீங்கள் நடந்து கொண்டிருக்கும் 5 நிமிடங்களில் பாதிக்கனவு மறந்துவிடும் ; 10 நிமிடங்களில் 90 சதவிகித கனவுகளும் மறந்து விடும்.

3 . மனிதனாய்ப் பிறந்த எல்லோருக்கும் கனவு வரும். இருபாலரின்           கனவுகளில் வேற்றுமை உண்டு.

4 . கனவுகள் உள்ளப்பிணிகளைத் தடுக்கும் 

5 . நமக்குத் தெரிந்தவைகளே கனவுகளில் வரும் 

6 . எல்லோருக்கும் வண்ணக்கனவுகள் வராது

7 . கனவுகள் நாம் நினைப்பவற்றை பிரதிபலிப்பவை அல்ல 

8 . ஒன்றிலிருந்து விடுபட நினைப்பவர்களுக்கு அதைப்பற்றிய கனவுகள் 
    அதிகம் வரும் 

9 . வெளிப்புற தூண்டுதல்கள் நம் கனவுகளை ஆக்கிரமிக்கின்றன.

10 . நாம் தூங்கும்போது முடங்கிப் போவோம் 

11 . நீங்கள் குறட்டைவிடுமபோது கனவு வராது