மனித உடல் – அறிந்ததும் அறியாததும்

posted Oct 10, 2011, 12:02 PM by Sathiyaraj Thambiaiyah   [ updated Oct 10, 2011, 12:02 PM ]
மனிதன் சராசரியாக ஒரு நாளைக்கு 20000 ௦௦௦௦முறை கண் சிமிட்டுகிறான்.
மனித உடலில் உள்ள கார்பன் சத்தைக் கொண்டு 900 ௦௦பென்சில்களையும்,கொழுப்பு சத்தைக் கொண்டு 75 மெழுகுவர்த்திகளையும், இரும்பு சத்தைக் கொண்டு சுமார் 7.5 செ.மீ நீளமுள்ள ஒரு ஆணியையும் தயாரிக்கலாம்.மனித உடலின் மொத்த எடையில் ௦5௦ -இல் ஒரு பாகம் எலும்பு கூட்டின் எடையாகும். 

மனித உடலில் மொத்தம் 50 ட்ரில்லியன் அணுக்கள் உள்ளன. நிமிடத்திற்கு சுமார் 3 பில்லியன் அணுக்கள் இறக்கின்றன. இருப்பினும் நமது உடலால் 10 பில்லியன் வெள்ளை அணுக்களை உற்பத்தி செய்ய முடியும். மனித உடலை போர்த்தியுள்ள தோலின் எடை சராசரியாக 4 kg ஆகும்.