றோஸ் பாலர் பாடசாலை மாணவர்களின் சரஸ்வதி பூசை

posted Oct 23, 2012, 8:47 AM by Sathiyaraj Kathiramalai   [ updated Oct 23, 2012, 8:48 AM ]
றோஸ் பாலர் பாடசாலையில் இன்றைய தினம் சரஸ்வதி பூசை இடம்பெற்றது. இதன் போதான காட்சிகள்