நீயின்றி..!!

posted Nov 27, 2011, 8:04 AM by Sathiyaraj Thambiaiyah   [ updated Nov 27, 2011, 8:05 AM ]

நிரம்பியிருக்கும் நிசப்தம் 
நினைவுபடுத்துகிறது..
உன் இருப்பை..!!

தேங்கியிருக்கும் அழுக்கு
நினைவுபடுத்துகிறது..
உன் தூய்மையை..!!

குவிந்திருக்கும் பத்திரிக்கை
நினைவுபடுத்துகிறது..
உன் வாசிப்பை..!!

சிதறியிருக்கும் உடைகள்
நினைவுபடுத்துகிறது..
உன் வனப்பை..!!

விரிந்திருக்கும் வானம்
நினைவுபடுத்துகிறது..
உன் வண்ணத்தை..!!

விழித்திருக்கும் இரவு
நினைவுபடுத்துகிறது..
உன் அன்பை..!!