இன்டர்நெட் எக்ஸ்ப்ளோரரின் குறுக்குவிசைகள்

posted Feb 17, 2012, 8:38 AM by Sathiyaraj Kathiramalai   [ updated Feb 17, 2012, 8:39 AM ]
கணணியில் வேலைகளை விரைவாக செய்து முடிப்பதற்கு குறுக்கு விசைகள்(Shortcut Keys) பயன்படுகின்றன.

இதனை பழகிக் கொண்டால் வேலைகளை மிக சுலபமாக செய்து முடிக்கலாம். அந்த வகையில் இன்டர்நெட் எக்ஸ்ப்ளோரரின் குறுக்குவிசைகள் கீழே பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன.

Key Purpose

F1 - Used to open the help of Internet Explorer.

F3 - Open the search window with in explorer.

F4 - View the previously opened websites.

F5 - Refresh the webpage.

F6 - Used to select the address bar.

F10 - Used to select the main menu bar.

F11 - View webpage in Full Screen View (on/off).

Print Screen - Used to capture the full screen.

Esc - Used to stop any downloading page.

Shortcut keys with the Combination of Ctrl key

Key Purpose

Ctrl+A - Used to select the full page of active screen.

Ctrl+B - Used to open "Organize Favorites" windows to organize the list of favorites.

Ctrl+F - Used to find any word or phrase in a page.

Ctrl+H - Used to open the history of previously opened websites

Ctrl+I - Used to open the list of favorites.

Ctrl+E - Open the search window with in explorer.

Ctrl+P - Used to send the print of active webpage.

Ctrl+O - Used to move to new location (type new website name, document or folder to open in internet explorer).

Ctrl+W - Used to close the active windows.

Ctrl+N - Used to open the active webpage in new window.

Ctrl+F4 - Used to close the active windows.

Ctrl+R - Perform same task like F5 (Refresh the active webpage).

Ctrl+Page Up - Used to move active page up.

Ctrl+Page Down - Used to move active page down.

Ctrl+Mouse Wheel - Used to change the font size of active page.

Ctrl+Enter Press Ctrl+Enter - Windows will automatically add both "www" and ".com".

Shortcut keys with the Combination of ALT key

Key Purpose

ALT+A - Used to open the list of your favorite.

ALT+D - Go to address bar.

ALT+H - Used to open internet explorer Help menu.

ALT+E - Used to open internet explorer Edit menu.

ALT+F - Used to open internet explorer File menu.

ALT+T - Used to open internet explorer Tools menu.

ALT+V - Used to open internet explorer View menu.

ALT+F4 - Close the active internet explorer.

ALT+Home - Move to your home page.

ALT+LEFT - Used to move to Back page.

ALT+RIGHT - Used to move to Forward page.